Home บทความ ชิคชิค Who am I?

Who am I?

6626
0
ฉันเป็นใคร

Who am I?
ฉันเป็นใคร

คำสั้นๆ สามคำ
ที่ทำให้กวีจมอยู่กับหน้ากระดาษว่างๆ
และทำให้นักปรัชญา
ถูกทิ้งอยู่ในที่โล่งว่างเปล่า

อะไรมันจะขนาดนั้น
มันจะไปยากอะไร
ที่จะหาคำตอบที่ถูกต้อง
ว่า “ฉันเป็นใคร”

เริ่มจากคุณเป็นใคร
คนที่คุณเป็นในปัจจุบัน
คุณเมื่อห้าปีก่อน
หรือคุณอีก 50 ปีข้างหน้า

และคำว่า “เป็น” นี่มันตอนไหน
สัปดาห์นี้ วันนี้ ชั่วโมงนี้ วินาทีนี้

คุณเป็นร่างกายทางกายภาพ
คุณเป็นความคิด ความรู้สึก
หรือคุณเป็นการกระทำ
แล้ว”ฉัน” ของคุณเป็นอย่างไร

เป็นไปได้อย่างไร
ร่างกายคุณเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
แต่ยังคงเป็นร่างกายเดิม

และคำถามง่ายๆ
คนที่คุณเป็นเมื่อ 5 ปีก่อน
เท่ากับคุณวันนี้หรือเปล่า

ร่างกาย ความคิด อารมณ์
สถานการณ์ และพฤติกรรม
มีการเปลี่ยนแปลงเสมอ
แต่ด้วยบางสิ่งที่น่าอัศจรรย์
และบางทีก็ไม่มีเหตุผล
ทำให้คุณยังคงเป็นคนเดิม

แล้วตอนนี้คุณตอบได้หรือยัง
Who am I?

……………………………………..
เรียบเรียงมาจาก
Who am I? A philosophical inquiry – Amy Adkins

By admin ลูน่า