สื่อการสอนแนะนำ

พุทธศาสนามหายาน

สัทธรรมปุณฑริกสูตร

สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law)

สัทธรรมปุณฑริกสูตร (The Lotus of The True Law) หัวข้อการนำเสนอ - ความหมายแห่งสัทธรรมปุณฑริกสูตร - ประวัติความเป็นมา - วัตถุประสงค์ของคัมภีร์ - โครงสร้างและเนื้อหาโดยย่อของพระสูตร - หลักธรรมที่สำคัญ - นิกายต่างๆ ที่นับถือคัมภีร์สัทธรรมปุณฑริกสูตร - อิทธิพลของสัทธรรมปุณฑริกสูตรที่มีต่อสังคม Padvee Web School - เราสอนทำเว็บไซต์ สอนทำ seo และสอนการทำตลาดออนไลน์ สอนแบบตัวต่อตัว บริการสอนถึงบ้าน...

ปรัชญาอัตถิภาวนิยม